SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  • Twoje dane administruje Decathlon sp. z o.o. Więcej o ochronie danych
    Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zw. z tym, że skontaktowałeś się z nami jest Decathlon sp. z o.o.. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

Zasady przetwarzania danych w ramach sprzedaży Karty Podarunkowej

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 72. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon, w tym wydania Karty Podarunkowej Decathlon oraz administrowania nią (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);*
b) spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć: 
• odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
• ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych umowa sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon.

4. Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej zostały przekazane do administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. oraz poczcie polskiej i firmą kurierskim. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie pracowników/współpracowników administratora.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:
• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
• przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną, 
• okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, 
• wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży, 
• wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

9. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może:
• skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, 
• uniemożliwiać świadczenie przez https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupu Karty Podarunkowej Decathlon w sklepie internetowym https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl

 

*Dane odbiorcy Karty Podarunkowej Decathlon będą przetwarzane w powyżej wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w zw. z prawnie uzasadnionym interesem administratora, przez który należy rozumieć konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej pomiędzy administratorem a kupującym.

 
POWRÓT DO
GÓRY STRONY