SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA (OWSU) KART PODARUNKOWYCH DECATHLON

Preambuła

Poniższe warunki znajdują zastosowanie wyłącznie w ramach umów zawieranych pomiędzy Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000007163, nr NIP: 9511855233, o kapitale zakładowym 8.859.465 zł, określaną dalej jako «Decathlon»,
a
każdą osobą fizyczną, działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej www.kartapodarunkowa.decathlon.pl lub też każdą osobą fizyczną, działającą w celu zaspokojenia swoich prywatnych potrzeb i dokonującą Kartą Podarunkową płatności za zakupy w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej www.decathlon.pl - określaną dalej jako «Klient»
lub
każdą osobą prowadzącą działalność gospodarczą, spółką kapitałową lub osobową lub inną organizacją nie będącą Klientem i dokonującą zakupu Kart/y Podarunkowych/ej od Decathlon w sklepie stacjonarnym Decathlon lub na stronie internetowej www.kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl, celem dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania Kart/y Podarunkowych/ej swoim klientom, określaną dalej jako «Przedsiębiorca», określanymi łącznie jako "Strony".

Terminem «Karta(-y) Podarunkowa(-e)» określa się dalej ogół produktów sprzedawanych przez Decathlon, takich jak karta podarunkowa (plastikowa opatrzona kodem kreskowym) , e-karta podarunkowa (opatrzona kodem kreskowym) i karty w aplikacji mobilnej Decathlon (opatrzone kodem QR) – określane dalej jako : Karta Podarunkowa

Klient lub Przedsiębiorca oświadcza, że posiada zdolność prawną do zawierania umów, która pozwala mu dokonać zamówienia Kart Podarunkowych w Decathlon.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych ( określane dalej jako : OWSU) stosuje się zarówno do Klientów jak i do Przedsiębiorców, chyba że zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania Kart Podarunkowych wyraźnie stanowią inaczej.

Strony ustalają, że ich relacje regulowane będą wyłącznie OWSU , które Klient lub Przedsiębiorca akceptuje w całości i bez żadnych zastrzeżeń. OWSU mogą ulegać zmianom. W związku z tym ustala się, że OWSU mającymi zastosowanie są OWSU obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Data aktualizacji OWSU uważana jest za datę wejścia w życie aktualizacji , unieważniając i zastępując wcześniejsze wersje, o czym Klient jest informowany .

 

ARTYKUŁ 1 – WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa jest produktem pozwalającym jego posiadaczowi dokonywać zapłaty za zakupy, jednorazowo lub wielokrotnie, uzupełniając w razie konieczności zapłatę inną formą płatności w sklepach należących do spółki Decathlon sp. z o.o. w Polsce oraz w sklepach Decathlon prowadzonych przez spółki z grupy Decathlon w Czechach, Monako, Niemczech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech; Karta Podarunkowa honorowana jest także w trakcie dokonywania przez Klientów lub Przedsiębiorców zakupów przez stronę sklepu internetowego decathlon.pl.

 2. Sprzedaż za pomocą Karty Podarunkowej może być zrealizowana jedynie poprzez okazanie przez Klienta  Karty Podarunkowej wraz z kodem kreskowym (sklepy stacjonarne) lub wykorzystanie e-karty podarunkowej przez Klienta poprzez podanie danych karty i kodu kreskowego (sklep decathlon.pl) lub przez skorzystanie przez Klienta z aplikacji mobilnej Decathlon poprzez podanie danych karty i kodu QR.

 3. W przypadku zakupów online, należy w odpowiednim miejscu wpisać numer Karty Podarunkowej i kod zamieszczony pod zdrapką na odwrocie karty lub kod otrzymany w wiadomości e-mail.

 4. Karty Podarunkowe sprzedawane są Klientom lub Przedsiębiorcom za kwotę zmienną, określoną przez Klienta lub Przedsiębiorcę i zawartą w przedziale od 20,00 zł do 1.000,00 złotych, przy czym podane kwoty są kwotami brutto w zależności od decyzji Klienta/Przedsiębiorcy. ”

 

ARTYKUŁ 2 – OKRES WAŻNOŚĆI KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej przez nabywcę. Okres ten nie podlega dalszemu wydłużeniu.

 2. Datę ważności Karty Podarunkowej Klient lub Przedsiębiorca może sprawdzić samodzielnie na stronie www.decathlon.pl w zakładce „Karta Podarunkowa” lub w sklepie stacjonarnym Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata i zwrot środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej.

 

ARTYKUŁ 3 – ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ KLIENTA

 1. Sposoby nabycia Karty Podarunkowej: Klient może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę internetową www.decathlon.pl

 2. Nabycie Karty Podarunkowej przez stronę internetową www.decathlon.pl: W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej www.decathlon.pl, Klient zobowiązany jest stosować się do procedury opisanej w niniejszym ustępie:

  1. Wprowadzenie zamówienia Online

   1. Wprowadzenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej https://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa.html. Klient zobowiązuje się do uzupełniania obowiązkowych pól (oznaczonych gwiazdką *). W przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać zarejestrowane.

   2. Klient zobowiązuje się do podania Decathlon prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.

   3. Klient ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwiają Decathlon otrzymanie zamówienia, a Klientowi potwierdzenia tegoż zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Klienta. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia o którym mowa w Art. 3 ust. 2 pkt 1) lit. D niniejszych OWSU, jego obowiązkiem jest skontaktować się z Decathlon w celu wyjaśnienia zaistniałej okoliczności.

   4. Zamówienie online staje się skuteczne dopiero po zatwierdzeniu przez Klienta zamówienia online a następnie zatwierdzeniu płatności. Klient otrzymuje wówczas e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia. W przypadku zakupu spersonalizowanej Karty Podarunkowej przetworzenie zamówienia może trwać dłużej.

   5. W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Klienta i wystawienie dla Niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona.

   6. Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art. 3 ust. 2 pkt 1) lit. E niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał pierwotnej transakcji.

   7. Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 3 ust. 2 pkt 1) lit. F niniejszych OWSU jest wysyłane do Klienta e-mailem, na adres mailowy podany przez Klienta.

   8. Klient przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi ani też, że nie będą mogły zostać unieważnione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa , w tym skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy określonego w Art. 3 ust. 2 pkt 2) niniejszych OWSU. Wpłacone przez Klienta kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę.

  2. Odstąpienie od umowy zakupu Karty Podarunkowej

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klientowi będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym www.decathlon.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając Decathlon Sp. z o.o. oświadczenie na piśmie. Klient nie jest zobowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy :

    1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

   2. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia przez Klienta umowy , której przedmiotem są:

    1. Karty Podarunkowe spersonalizowane,

    2. Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu do odstąpienia.

   3. Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt Decathlon zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

   4. Klientowi, który pragnie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zaleca się przesłanie do siedziby Decathlon wraz z Kartą Podarunkową wypełnionego formularza oświadczenia o odstąpieniu (formularz stanowi załącznik nr 1), a także poinformowanie o odstąpieniu w wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail: kartapodarunkowa@decathlon.com zawierającej numer zamówienia, w celu przyspieszenia realizacji prawa odstąpienia.

   5. Klient ma obowiązek zwrócić Kartę Podarunkową Decathlon lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Decathlon do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Decathlon zaproponował, że sam odbierze Kartę Podarunkową . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty Podarunkowej przed jego upływem.

   6. Zwrócona zostaje całkowita kwota zamówienia Karty Podarunkowej (łącznie z kosztem dostawy wybranym przez klienta, nie przekraczającym wartości pierwotnej dostawy towaru do miejsca zamieszkania Klienta).

   7. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty, w której Klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania zwrotu kompletnej Karty Podarunkowej.

   8. Uszkodzone Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Zostaną one odesłane do Klienta.

   9. Klient zobowiązany jest odesłać Kartę Podarunkową, wraz z Notą Księgową i danymi bankowymi Klienta do przelewu (jeżeli Klient zapłacił za Kartę Podarunkową przelewem lub na przelew wyraził zgodę) na adres:
    DECATHLON sp. z o.o.
    ul. Geodezyjna 76
    03-290 Warszawa
    Polska

  3. Nota Księgowa: Nota Księgowa wystawiona jest na Klienta (nazwisko, adres wskazane przez Klienta przy składaniu zamówienia) po zatwierdzeniu zamówienia. Następnie Nota Księgowa przesyłana jest na adres mailowy wskazany przez Klienta.

 3. Personalizacja Karty Podarunkowej: Decathlon proponuje swoim Klientom personalizację Karty Podarunkowej według poniżej określonych zasad:

  1. W celu zakupu Karty Podarunkowej spersonalizowanej Klient jest zobowiązany zaznaczyć taką opcję w trakcie zakupu Karty Podarunkowej.

  2. Personalizacja Karty Podarunkowej polega na umieszczeniu na Karcie Podarunkowej zdjęcia wybranego przez Klienta lub umieszczenie wybranego przez Klienta tekstu. Proponowane/-y zdjęcie/obraz i zredagowany tekst nie mogą w żadnym razie naruszać dobrych obyczajów, godności ludzkiej i wartości Decathlon oraz grupy Decathlon, ochrony osób nieletnich i ich wizerunku oraz jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów z zakresu porządku publicznego.

  3. W związku z powyższym następujące elementy będą każdorazowo odrzucane przez Decathlon: treści o charakterze wulgarnym, oszczerczym, obelżywym, obscenicznym, rasistowskim lub ksenofobicznym, pornograficznym, nielegalnym lub mogącym być nielegalnym, nakłaniającym do konsumpcji alkoholu, wyrobów tytoniowych, lub - szerzej rzecz ujmując - wszelkie elementy uznawane za sprzeczne z etyką i z prawem.

  4. Decathlon odmawia również powielania wszelkich elementów lub treści:

   1. mających konotacje polityczne, związkowe lub religijne; i/lub

   2. celujących, przy użyciu jakichkolwiek środków, w jednostki ludzkie, w tym w znane osobowości; i/lub

   3. logo i nazw firm.

  5. Odmowa wykonania zamówionej usługi personalizacji Karty Podarunkowej przez Decathlon z powodów wskazanych powyżej nie skutkuje w tym przypadku żadnym odszkodowaniem na rzecz Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

  6. Korzystanie z Kart Podarunkowych i opakowań podarunkowych spersonalizowanych w jakikolwiek sposób (oznakowanie, tekst, zdjęcia, obrazki, logo, imiona…) na życzenie Klienta może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności, a w szczególności, że prawa prywatne i prawa własności intelektualnej osób trzecich mogą chronić całość lub część elementów, które Klient chce zamieścić w ramach personalizacji na zamawianych Kartach Podarunkowych.

  7. Zaleca się Klientowi zasięgnięcie porady u specjalisty w tych dziedzinach w celu sprawdzenia zgodności elementów personalizacji z obowiązującymi przepisami. Decathlon nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia żadnej kontroli w tej materii. W razie wątpliwości lub w razie nieprzedstawienia w terminie stosownych dokumentów Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy naniesienia danego elementu na produkt, jeśli naniesienie tego elementu niesie z sobą ryzyko w zakresie podrabiania produktów, nieuczciwej konkurencji lub naruszenia osobistych , majątkowych praw autorskich, czy też prawa własności intelektualnej.

  8. W każdym przypadku Klient gwarantuje spółce Decathlon, że jest właścicielem wszelkich majątkowych i osobistych prawa autorskich oraz praw własności intelektualnych i posiada wszelkie niezbędne upoważnienia do dokonania zamawianych personalizacji (obrazów, nazw, logo, napisów, zdjęć), a ogólniej rzecz ujmując: do ogółu elementów, których naniesienie na zakupione Karty Podarunkowe zamawia w Decathlon w swoim imieniu. Klient zobowiązuje się dostarczyć do Decathlon, na życzenie Decathlon , wszelkie dokumenty i zaświadczenia dotyczące tych praw i upoważnień.

  9. W stosunku do spersonalizowanych Kart Podarunkowych wyłączone zostało zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 2) lit. A powyżej prawo do odstąpienia od umowy i nie podlegają one zwrotowi, z wyjątkiem stwierdzenia wady jakościowej.

 4. Zakaz odsprzedaży: Polityka handlowa Decathlon zabrania odsprzedaży Kart Podarunkowych.

 

ARTYKUŁ 4 ZAMÓWIENIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

 1. Procedura opisana w Art 4 OWSU nie dotyczy Klienta.

 2. Sposoby Nabycia Karty Podarunkowej: Przedsiębiorca może nabyć Kartę Podarunkową w sklepie stacjonarnym Decathlon lub przez stronę internetową www.decathlon.pl

 3. Nabycie Karty Podarunkowej przez stronę internetową www.decathlon.pl: W przypadku zakupu Karty Podarunkowej przez stronę internetową www.decathlon.pl Przedsiębiorca zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą podaną poniżej:

  1. Przedsiębiorca korzystając ze strony internetowej www.kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl wypełnia formularz zamówienia Karty Podarunkowej, w którym to formularzu Przedsiębiorca zobowiązany jest wskazać ilość oraz wzór Kart Podarunkowych które chce zakupić.

  2. Aby sfinalizować zamówienie, Przedsiębiorca zobowiązany jest utworzyć konto lub zalogować się, jeśli konto istnieje już w serwisie. Podczas rejestracji na w/w stronie internetowej, Przedsiębiorca jest zobowiązany podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, nazwę firmy, NIP, telefon kontaktowy.

  3. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Przedsiębiorcę, otrzyma on wiadomość mailową z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Decathlon oraz notę księgową z 14-dniowym terminem płatności.

  4. Warunki dystrybucji Kart. Podarunkowych:

   1. karty plastikowe: ze względów bezpieczeństwa, wszystkie karty wysyłane są nieaktywne. Logując się na swoim koncie, Przedsiębiorca może je aktywować po opłaceniu noty księgowej i odebraniu przesyłki.

   2. e-karty: są dostarczane w zaszyfrowanym pliku. Po opłaceniu zamówienia, Przedsiębiorca otrzyma plik XLS, którego zawartość będą stanowiły linki do e-kart w formacie PDF.

   3. Zarówno e-karty, jak i karty plastikowe, muszą zostać opłacone przed informatyczną lub fizyczną wysyłką - za wyjątkiem sytuacji, w której zostały ustalone indywidualne warunki płatności. Jedno zamówienie dotyczy jednego adresu wysyłki.

  5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do podania Decathlon prawdziwych informacji. W przeciwnym przypadku Decathlon zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży.

  6. Przedsiębiorca ma obowiązek upewnić się, że dane, które podał podczas składania zamówienia, są prawidłowe i umożliwią Decathlon otrzymanie zamówienia. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pomyłki Przedsiębiorcy. Jeśli Przedsiębiorca nie otrzyma noty księgowej o której mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 3), jego obowiązkiem jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Decathlon w celu wyjaśnienia zaistniałej okoliczności.

  7. Potwierdzone zamówienia Karty Podarunkowej są przetwarzane i wysyłane, po otrzymaniu płatności w ciągu 48h, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  8. W razie zaistnienia sytuacji która uniemożliwi przetworzenie zamówienia Przedsiębiorcy i wystawienie dla niego Karty Podarunkowej, zamówienie to zostaje anulowane, a płatność unieważniona i/lub zwrócona.

  9. Zwrot z tytułu transakcji o którym mowa w Art 4 ust. 3 pkt 8) niniejszych OWSU dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy, z którego Przedsiębiorca dokonał pierwotnej transakcji.

  10. Potwierdzenie zwrotu o którym mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 8) niniejszych OWSU jest wysyłane do Przedsiębiorcy e-mailem, na adres e-mail podany przez Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia.

  11. Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że złożone zamówienia Karty Podarunkowej są wiążące i ostateczne oraz że nie podlegają one w żadnym razie zwrotowi. Wpłacone przez Przedsiębiorcę kwoty w żadnym razie nie mogą być uznawane za zadatek lub zaliczkę.

 4. Zakaz odsprzedaży: Polityka handlowa Decathlon zabrania odsprzedaży Kart Podarunkowych. W związku z powyższym Przedsiębiorca zobowiązuje się , że nie będzie sprzedawał Kart Podarunkowych . W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę powyższego zobowiązania , Przedsiębiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Decathlon karę umowną w kwocie 30.000,00 zł brutto w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty , co nie uwalnia Przedsiębiorcę od obowiązku pokrycia ewentualnego odszkodowania przewyższającego karę umowną , które może być należne Decathlon z tytułu poniesionej szkody.

 

ARTYKUŁ 5 ZASADY PŁATNOŚCI KARTĄ PODARUNKOWĄ, KARTA PODARUNKOWA A ZWROT LUB REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

 2. Karty Podarunkowe są produktami zastępującymi środki pieniężne.

 3. W czasie jednej transakcji w sklepie stacjonarnym Klient może zrealizować maksymalnie 6 Kart Podarunkowych. W czasie jednej transakcji na decathlon.pl - maksymalnie 10 Kart Podarunkowych.

 4. Kwota wskazana na Karcie Podarunkowej nie uwzględnia kosztów dostawy Karty Podarunkowej do Klienta lub Przedsiębiorcy, o których to kosztach Klient lub Przedsiębiorca zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

 5. Decathlon zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot zasilenia Kart Podarunkowych w dowolnym momencie.

 6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup Karty Podarunkowej i innych produktów zastępujących środki płatnicze. Karty Podarunkowej nie można też wymieniać na inną Kartę Podarunkową. Płatność za wszystkie zamówienia odbywa się w polskich złotych.

 7. W przypadku kontroli związanej ze zwalczaniem nadużyć finansowych, mającej na celu zabezpieczenie transakcji dokonywanych przez Przedsiębiorców, przed zatwierdzeniem zamówienia Decathlon może poprosić Przedsiębiorcę o dostarczenie e-mailem jednego lub większej liczby dokumentów identyfikujących Przedsiębiorcę. Zamówienie będzie wówczas definitywne dopiero po otrzymaniu przez Decathlon tych dokumentów i wysłaniu e-maila z potwierdzeniem. W razie nieotrzymania tych dokumentów lub jeżeli nie pozwalają one na identyfikację autora zamówienia i określenie faktycznego miejsca miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania, Decathlon zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

 8. Jeżeli dokonany przez Klienta zakup nie wyczerpie całej wartości kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej, pozostałe środki pieniężne znajdujące się na Karcie Podarunkowej będą do dyspozycji Klienta przy kolejnych zakupach, aż do wyczerpania znajdującej się na Karcie Podarunkowej kwoty lub do czasu upłynięcia terminu ważności Karty Podarunkowej.

 9. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty w przypadku, gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość Karty Podarunkowej. Nie jest możliwe wystawienie duplikatu karty w razie jej zagubienia, kradzieży lub utraty ważności. Datę ważności Karty Podarunkowej Klient może sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej: https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/saldo lub w sklepie Decathlon. Po upływie ważności Karty Podarunkowej nie ma możliwości jej realizacji i nie jest możliwa wypłata środków pieniężnych, które pozostały na Karcie Podarunkowej. W przypadku zwrotu towarów zakupionych za Kartę Podarunkową nie przysługuje zwrot gotówki.

 10. Klient może zapłacić Kartą Podarunkową całą cenę kupowanych towarów lub jej część, a resztę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą; w przypadku transakcji w sklepie internetowym decathlon.pl Klient może dopłacić resztę kwoty kartą kredytową, kartą debetową, przelewem online, przelewem tradycyjnym lub opłacić paczkę za pobraniem.

 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie internetowym kwotę w formie Karty Podarunkowej o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Karty Podarunkowej zrealizowanej na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej, Decathlon zwróci Klientowi zapłaconą w sklepie stacjonarnym kwotę poprzez wydanie Klientowi nowej Karty Podarunkowej o wartości równej cenie zwracanego lub reklamowanego towaru. Dopłaty do transakcji gotówką lub kartą zostaną zwrócone analogicznie według źródła płatności.

 13. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją Kart Podarunkowych, zwrotem lub reklamacją zakupionych towarów, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie Decathlon, w którym dokonywał zakupu lub poprzez adres e-mail Decathlon: kontakt@decathlon.pl.

 

ARTYKUŁ 6 DOSTAWA

 1. Koszty dostawy Karty Podarunkowej, podane przed zatwierdzeniem zamówienia, naliczane są Klientowi lub Przedsiębiorcy w zależności od miejsca przeznaczenia i sposobu wysyłki wybranego w momencie składania zamówienia, dla jednego punktu dostawy, dla jednego zamówienia i jednego Klienta lub Przedsiębiorcy, w Polsce.

 2. Zamówienie jest wysyłane po otrzymaniu przez Klienta lub Przedsiębiorcy całkowitej kwoty zapłaty i wszystkich dokumentów wymaganych przez Decathlon.

 3. Zamówienie wysyłane jest pocztą lub przez specjalnego przewoźnika. Decathlon stara się przestrzegać terminów dostawy.

 4. Karta Podarunkowa może być dostarczona na adres inny niż adres na fakturze, pod warunkiem, że został on prawidłowo wskazany podczas składania zamówienia.

 5. Klient lub Przedsiębiorca zobowiązany jest upewnić się, że dane adresowe, które podał, są prawidłowe, aby zamówienie mogło zostać prawidłowo wysłane i dostarczone. Decathlon nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności, jeżeli Klient lub Przedsiębiorca nie otrzyma zamówienia wskutek błędnie wprowadzonych danych adresowych.

 6. W każdym przypadku do Klienta lub Przedsiębiorcy należy zagwarantowanie odbioru zamówienia.

 7. W razie nieobecności Klienta lub Przedsiębiorcy pod adresem dostawy pozostawione zostanie awizo. Ewentualne koszty związane z ponowną usługą przewoźnika ponosi Klient.

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do Klienta lub Przedsiębiorcy należy sprawdzenie w obecności doręczyciela zawartości i wyglądu paczki (paczek) zawierających Karty Podarunkowe w celu stwierdzenia, czy są kompletne , nie brakuje w niej(nich) Karty Podarunkowej i czy żadna z Karty Podarunkowej nie jest zniszczona lub uszkodzona. W razie stwierdzenia nieprawidłowości doręczyciel (przewoźnik) ustala protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 9. W przypadku Karty Podarunkowej wysłanej e-mailem Klient lub Przedsiębiorca wybiera datę wysłania zamówienia na wskazany przez niego adres elektroniczny.

 10. E-mail zawierający Kartę Podarunkową uznany jest za odebrany przez Klienta , Przedsiębiorcę lub odbiorcę z chwilą jego wysłania na adres elektroniczny podany przez Klienta lub Przedsiębiorcę.

 11. Zalecamy Klientom, Przedsiębiorcom i odbiorcom sprawdzenie zawartości folderu Spam konta mailowego, na wypadek gdyby skierowany do nich e-mail nie trafił bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

 12. Jeżeli Klient , Przedsiębiorca lub odbiorca nie otrzyma e-maila to:

  1. Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Decathlon wysyłając maila na adres e-mail kartapodarunkowa@decathlon.com lub skontaktować się telefonicznie 800 808 007

  2. Przedsiębiorca powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Decathlon wysyłając maila na adres kartapodarunkowa@decathlon.com lub skontaktować się telefonicznie 800 808 007

 13. Klient, Przedsiębiorca i odbiorcy są odpowiedzialni za swoją pocztę elektroniczną i osoby mające do niej dostęp. Decathlon w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności w razie wykorzystania Karty Podarunkowej przez osobę inną niż Klient , Przedsiębiorca lub odbiorca.

 

ARTYKUŁ 7 – OBOWIĄZKI KLIENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY&nbsp

 1. Klient lub Przedsiębiorca zobowiązuje się poinformować każdego odbiorcę Karty Podarunkowej Decathlon o ich ostatecznej dacie ważności i warunkach użytkowania oraz o niniejszych OWSU.

 2. Decathlon nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie następujące po upływie tej daty i/lub niezgodne z warunkami użytkowania.

 

ARTYKUŁ 8 – WYMIANA / ODNOWIENIE / UTRATA / KRADZIEŻ

 1. Karty Podarunkowe nie podlegają zwrotowi środków pieniężnych ani wymianie, w szczególności w razie utraty/ kradzieży.

 2. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karta Podarunkowa może zostać zastrzeżona w kwocie pozostałej na Karcie Podarunkowej w chwili zastrzeżenia. W celu zastrzeżenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Decathlon i podać numer Karty Podarunkowej . Po zastrzeżeniu Karta Podarunkowa może zostać zastąpiona nową, wystawioną na kwotę pozostałą w chwili zastrzeżenia.

 

ARTYKUŁ 9 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Sprzedawane Karty Podarunkowe pozostają pełną i całkowitą własnością Decathlon do momentu uiszczenia za nie pełnej zapłaty. Jednakże od momentu dostawy wszelkie ryzyka przenoszone są na Klienta , Przedsiębiorcę lub odbiorcę, który musi stosownie się zabezpieczyć.

 2. W razie powstanie roszczeń z powyższego tytułu Decathlon zastrzega sobie prawo podjęcia czynności mających na celu odzyskanie wierzytelności za pomocą dowolnych środków prawnych.

 

Artykuł 10 GWARANCJE PRAWNE / OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , w stosunku do wszystkich produktów sprzedawanych na stronie internetowej www.decathlon.pl mają zastosowanie gwarancje prawne dotyczące zgodności i ukrytych wad określone w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz dodatkowo w przypadku Klienta - w ustawie z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta.

 

ARTYKUŁ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe stanowią kluczowy element naszej relacji handlowej. W związku z tym, a także w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych dostępne pod następującym adresem: https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl/privacy-policy

 

ARTYKUŁ 12 KONTAKT Z KLIENTEM

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji jesteśmy do dyspozycji Klienta:

  1. na adres e-pod następującym adresem: kartapodarunkowa@decathlon.com

  2. telefonicznie - pod numerem 800 808 007, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 -20.00

  3. korespondencyjnie - pod następującym adresem: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa

 

ARTYKUŁ 13 INTEGRALNOŚĆ

Niniejsze OWSU Kart Podarunkowych stanowią ogół składających się na nie postanowień. Fakt niepowołania się w którymś momencie przez Decathlon na jakiekolwiek postanowienie OWSU nie może być w żadnym wypadku uznany za zrzeczenie się takiego postanowienia. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWSU, pozostałe ich postanowienia zachowują ważność.

 

ARTYKUŁ 14 PRAWO WŁAŚCIWE - WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze OWSU podlegają prawu polskiemu.Przy braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkie spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

POWRÓT DO
GÓRY STRONY